Synchronizované femtosekundové lasery

V letošním roce jsme nainstalovali na Fyzikálním ústavu MFF UK soustavu synchronizovaných femtosekundových laserových systémů Spectra-Physics.

Dodané synchronizované lasery s ultrakrátkými pulsy budou použity k pokročilé optické a magnetooptické charakterizaci pevných látek pomocí časově rozlišené ultrarychlé optické a magnetooptické spektroskopie a mikroskopie s asynchronním optickým vzorkováním. Bude postavena nová experimentální technika kombinující pump-probe techniku s optickými a magnetooptickými spektroskopiemi. Standardní femtosekundová spektroskopie bude rozšířena o (i) možnost nezávislé změny energie fotonů jak pumpovacího, tak sondovacího optického svazku (ii) měření jak optických, tak magnetooptických spekter a mikroskopie (prostorově rozlišené experimenty), (iii) využití asynchronního optického vzorkování. Díky konfiguraci bez mechanických nestabilit poskytne tato metoda vysoce přesnou detekci relativní změny optické reflektivity v řádu 10-7. Spojení časově rozlišených optických a magnetooptických spektrálních měření společně s mikroskopií je světově unikátní.

Synchronizované femtosekundové lasery budou určené pro výzkum v oblasti slitin s magnetickou tvarovou pamětí, spinové elektroniky a fotoniky.